Huuhkaja- ja Helmaripolku – yleisimmät kysymykset ja vastaukset

05.05.2021

Tero Koskela ja Erkki Valla kertovat videolla Huuhkaja- ja Helmaripolusta ja sen sisällöistä.

Kokosimme alle yleisimmät kysymykset ja vastaukset uudistettuun Huuhkaja- ja Helmaripolkuun liittyen.                                    

Mitä Palloliiton Huuhkaja- ja Helmaripolkuun sisältyy?

Palloliiton pelaajakehitys ja valmentajakoulutus yhdistyy Huuhkaja- ja Helmaripoluksi.

Tämä tarkoittaa, että kaikki aiemmat valmennuskeskukset, kuten Sami Hyypiä Akatemia ja alueelliset valmennuskeskukset, menevät tämän Huuhkaja- ja Helmaripolun alle.

Huuhkaja- ja Helmaripolun toiminta on suunnattu 10-15 -vuotiaille junioreille ja heidän valmentajilleen. Toiminta on jaettu viiteen tasoon, joihin seurat valitaan Palloliiton laatujärjestelmän mukaan.

Kahden ylimmän, 4.-5.-tasojen seurat kutsutaan mukaan toimintaan. Tasoille 1-3 voivat hakea mukaan kaikki Palloliiton laatujärjestelmässä mukana olevat seurat. Huuhkaja- ja Helmaripolun yksi toimintakausi kestää kaksi vuotta.

 

Mihin Huuhkaja- ja Helmaripolun toiminta perustuu?

Huuhkaja- ja Helmaripolkua ohjaa tiedolla johtaminen, joka näkyy erilaisten seurantamenetelmien käyttämisenä. Seurannasta kerätyn aineiston avulla pyritään kuvaamaan pelaajan kehittymisen tilaa. Kehittymisen tilaa kuvaavat mm. pelisuoritus, harjoitettavuus ja elämänhallinta.

Seurannasta johdetun tiedon perusteella seurat saavat seurakohtaista valmennustoiminnan ohjausta, joka perustuu Eerikkilän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevaan E.Way -filosofiaan.

Toiminta nojaa aikaisempaan kehittymisen seurantaan ja muutokset sisällössä on tehty seuran valmennustoiminnanvaikuttavuuden parantamiseksi pelaajakehityksessä. nostamiseksi.

 

Mitkä ovat toiminnan tavoitteet?

Huuhkaja- ja Helmaripolun tavoitteena on auttaa suomalaisen pelaajakehityksen nousua kohti kansainvälistä huippua ja tavoittaa kustannustehokkaasti motivoituneet sekä kyvykkäät junioripelaajat ja seurat ympäri Suomen. Tavoitteena on myös kasvattaa osaavien ja koulutettujen valmentajien määrää sekä mahdollistaa keskeisen jalkapallon kehitystiedon jakaminen seurojen, Palloliiton ja Eerikkilän kesken.

Yhdessä seuran kanssa asetettuja tavoitteita seurataan niille asetettujen määrällisten mittareiden avulla. Esimerkiksi kansainvälisen tason pelaajakehitys tarkoittaa konkreettisesti sitä, että seuran oma pelaajakehitys tuottaa nuorten ja myöhemmin aikuisten maajoukkuepelaajia.

 

Mitkä ikäluokat ovat mukana Huuhkaja- ja Helmaripolulla?

Huuhkaja- ja Helmaripolun toiminta on tarkoitettu 10-15 -vuotiaille junioreille ja heidän valmentajilleen.

 

Miten Huuhkaja- ja Helmaripolun tasot määräytyvät?

Kaikille Palloliiton laatujärjestelmässä mukana oleville seuroille löytyy oma taso viisitasoiselta Huuhkaja- ja Helmaripolulta. Seuran taso laatujärjestelmässä ei automaattisesti tarkoita sille samaa tasoa Huuhkaja- ja Helmaripolulla.

Huuhkaja- ja Helmaripolun tasoilla 1-3 toiminta on pääasiassa alueellista toimintaa, jossa keskiössä ovat pelaajatarkkailu, täydennyskoulutus ja valmennustoiminnan ohjaus. Tasoille 1-3 seurat voivat hakea mukaan 15.10. asti.

Taso neljä on kansallinen taso ja taso viisi kansainvälinen taso. Näille kahdelle tasolle seurat kutsutaan mukaan Palloliiton laatujärjestelmän kriteereiden mukaisesti. Eerikkilä vastaa näiden kahden ylimmän tason toteuttamisesta yhdessä Palloliiton kanssa.

Kaikissa Huuhkaja- ja Helmaripolun tasoissa on pohjalla Palloliiton laatujärjestelmän kriteerit ja sen mukainen taso sekä maajoukkuevalmentajien ja Eerikkilän asiantuntijoiden subjektiivinen arvio seuran urheilullisesta tasosta. Näiden tuloksena seurat on asetettu Huuhkaja- ja Helmaripolun tasoille.

 

Minkälaiset kriteerit yhteistyöseuroille on?

Huuhkaja- ja Helmaripolku on viisitasoinen ohjelma, jonka yhteistyöseurat määrittyvät Palloliiton laatujärjestelmän sekä urheilutoiminnalle asetettujen kriteereiden mukaan.

Huuhkaja- ja Helmaripolun osallistumiskriteerit määrittyvät Palloliiton laatujärjestelmän mukaan.

Kullekin Huuhkaja- ja Helmaripolun tasolle on myös määritelty omat palvelutavoitteensa ja -sisältönsä.


Huuhkaja- ja Helmaripolun palvelutavoitteet on määritelty tasokohtaisesti.

Miten seurakohtaisuus tulee näkymään toiminnassa?

Huuhkaja- ja Helmaripolkua ohjaa tiedolla johtaminen, joka näkyy muun muassa erilaisten seurantamenetelmien käyttämisenä. Seurantamenetelmät puolestaan pohjautuvat pelaajakehityksen huippusuoritusmalliin. Siinä seurataan pelaajien pelisuorituksen, harjoitettavuuden ja elämänhallinnan tilaa sekä kehittymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Seurannasta johdetun tiedon perusteella seuroille tarjotaan niiden omia tarpeita vastaavaa valmennustoiminnan ohjausta sekä koulutusta.

Tämä kerätyn datan perusteella muokattava seurakohtainen tuki perustuu Eerikkilän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevaan E.Way -filosofiaan.

Lisäksi seurantatoimia ja tukiprosesseja toteutetaan aikaisempaa enemmän   seuraympäristössä. Myös ulkopuolista arviointia ja tukemista lisätään.

 

Mikä pelaajakehityksen huippusuoritusmallilla tarkoitetaan?

Huippusuoritusmalli on Palloliiton ja Eerikkilän pelaajakehitystiedon viitekehys, jonka keskiössä on peli. Pelissä menestymistä kehitetään riittävällä ja laadukkaalla harjoittelulla sekä urheilullisilla elämäntavoilla. Kyseistä viitekehystä sovelletaan seuraamalla ja tulkitsemalla säännöllisesti pelaajien pelisuoritusta, harjoitettavuutta ja elämänhallintaa.

Mittarit ovat erilaisia ja niitä pyritään luonnollisesti kehittämään vastaamaan paremmin esim. kysymyksiin, mikä on hyvää kehittymistä, mikä on laadukas pelisuoritus tietyllä pelipaikalla jne.

 

 

Miten Eerikkilän E.Way -filosofia liittyy Huuhkaja- ja Helmaripolkuun?

Huuhkaja- ja Helmaripolku toteutetaan Eerikkilän kehittämän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti. E.Way koostuu kuudesta osa-alueesta (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, taito, ravinto ja palautuminen), joiden optimaalinen taso on hyvinvoinnin ja menestymisen taustalla.

E.Way.-filosofian osa-alueet ovat mukana myös Huuhkaja- ja Helmaripolun tukiprosessien sisällöissä.

Eerikkilän E.Way -filosofia tukee kokonaisvaltaista kehittymistä.

E.Way perustuu vuosien aikana kerättyyn dataan ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. E.Way -filosofiassa edetään tilanneanalyysin kautta tavoitteiden asetteluun, suunnitelmien tekemiseen, toteutukseen ja kehittymisen seurantaan. Prosessin aikaiset onnistumiset ja kehittyminen antavat energiaa ja uskoa matkalla kohti tavoitteita.

Huuhkaja- ja Helmaripolkua halutaan tehdä tunnetuksi sen kehittävästä ja kannustavasta toimintamallista, tavoitteellisen huippu-urheilun vaatimukset kuitenkin huomioiden.

Yksilön parhaan mahdollisen potentiaalin saavuttaminen edellyttää viisasta valmennusta. Tähän liittyvät myös E.Wayn eri osa-alueet. Kovan vaatimustason ja samalla onnistumisten esille nostamisen on oltava tasapainossa arjen toiminnassa.

Minkälaisia koulutuksia toimintaan kuuluu?

Koulutuksissa tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta seurojen valmennustoiminnan arkeen. Valmennuspäälliköt ovat isossa roolissa uudessa Huuhkaja- ja Helmaripolun koulutuksen kohderyhmänä.  Valmennuspäällikkö vastaa jalkapallotoiminnan johtajana omassa seurassaan, että tärkeät valmennuksen uudet käytännöt toteutuvat. Tässä työssä Huuhkaja- ja Helmaripolun tukiprosessit (perehdytys- ja täydennyskoulutukset, Ekkono ja valmennustoiminnanohjaus) ovat valintamme auttaa seuroja.

Ekkono-koulutukset on valinta valmentajien osaamisen kehittämiselle. Valmentajilla on koko toimintakauden ajaksi selkeä koulutussuunnitelma, jossa myös osaamisen kehittymistä arvioidaan. Ekkono-koulutukset pitävät sisällään yhteensä seitsemän lähijaksoa, jotka antavat edellytykset edetä Youth Master – ja Master Ekkono -koulutuksiin.

Mitä tapahtui SHA:lle?

Huuhkaja- ja Helmaripolun sisältökonseptin uudistuksen yhteydessä Palloliitto ja Eerikkilä päättivät yhdenmukaistaa myös konseptin nimeä. Kaikki aiemmat valmennuskeskukset, kuten Sami Hyypiä Akatemia ja alueelliset valmennuskeskukset, kuuluvat nyt Huuhkaja- ja Helmaripolun alle. SHA nimenä jää siis historiaan.

Eerikkilä vastaa Huuhkaja- ja Helmaripolun kahden ylimmän tason (T4 ja T5) toiminnasta yhdessä Palloliiton kanssa.

 

Mitä Eerikkilässä pidettävissä Huuhkaja- ja Helmaripolun tapahtumissa tehdään?

Huuhkaja- ja Helmaripolun tason neljä joukkueet kokoontuvat Eerikkilään kaksi kertaa vuodessa ja tason viisi joukkueet kolme kertaa vuodessa.

Eerikkilässä pidettävät tapahtumat sisältävät pelien lisäksi testaamisen, valmentajien koulutuksen ja testaamisesta syntyvän tiedon analyysien opettamisen valmennuspäälliköille ja valmentajille.

Ylimmällä kansainvälisellä tasolla (T5) on kerran vuodessa kolmelle ikäluokalle myös kansainvälinen pelitapahtuma. Sitä kautta päästään peilaamaan näiden ikäluokkien tekemistä pelien kautta suhteessa kansainvälisiin huippujengeihin. Kansainvälisissä tapahtumissa on pojissa neljä ulkomaista seuraa ja tytöissä kaksi seuraa.

Mitä kansainvälisiä joukkueita on mukana toiminnassa?

Pojissa mukana on neljä seuraa ja tytöissä kaksi seuraa. Seurat valitaan mukaan urheilullisin perustein ja ne sitoutuvat olemaan toiminnassa mukana kahden vuoden ajan.

 

Koska haku alkaa ja kuinka kauan seuraava kausi kestää?

Huuhkaja- ja Helmaripolun toimintakausi kestää kaksi vuotta ja alkaa vaiheittain tämän vuoden aikana. Täysimääräisesti toiminta pyörii vuoden 2022 alusta alkaen.

Kahdelle ylimmälle Huuhkaja- ja Helmaripolun tasolle (T4 ja T5) ei järjestetä avointa hakua, vaan Palloliiton laatujärjestelmän mukaiset kriteerit täyttävät seurat kutsutaan mukaan toimintaan. Keskustelut seurojen kanssa saadaan päätökseen toukokuun aikana.

Tasot 1-3 tarjoavat seuranta- ja tukikokonaisuuden eri kokoisille ja tasoisille junioriseuroille ympäri maata. Tasojen 1-3 toiminta on pääasiassa alueellista toimintaa ja niihin voivat hakea mukaan kaikki Palloliiton laatujärjestelmässä mukana olevat seurat. Tasojen 1-3 toimintaan voi hakea mukaan 31.10. asti: Yhteydenottolomake  

 

Miten yksittäinen pelaaja tai valmentaja voi päästä mukaan Huuhkaja- ja Helmaripolulle?

Pienten, Huuhkaja- ja Helmaripolun ja Palloliiton laatujärjestelmän ulkopuolisten, seurojen pelaajat voivat osallistua yhdistelmäjoukkueiden tai seurayhteisöjen kautta alueellisiin (T1-T3) Huuhkaja- ja Helmaritapahtumiin.

 

Mitä Huuhkaja- ja Helmaripolku maksaa?

  • Yhden Huuhkaja- ja Helmaripolun tapahtuman hinta tasoilla 4-5 on 165 € / hlö sisältäen turnauksen, toiminnanohjauksen, suorituskyvyn arvioinnin, koulutuksen, majoituksen (2-5hh) ja täysihoidon 3 päivää, 2 yötä (2 x aamupala, 3 x lounas, 2 x päivällinen, 2 x iltapala/välipala). 1 hengen huoneen lisämaksu 35 € / vrk.  Majoituksissa on liinavaatteet sekä pyyheliinat.
  • Seuran saaman tukiprosessikokonaisuuden (koulutukset ja valmennustoiminnanohjaus) hinta tasoille 4-5 osallistuville seuroille on 1500 € / seura / vuosi.
  • Hinta sisältää kolme paikkaa Ekkono-koulutuksiin (sisältää koulutuksen sekä täysihoidon Eerikkilässä) ja rajoittamattoman pääsyn muihin sisältöihin. Lisähenkilöt Ekkono-koulutuksiin 300 € / hlö / vuosi.
  • Majoitus lähtökohtaisesti Tammela ja Frenckell –huoneissa, mahdolliset lisäruokailut laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan
  • Jos osallistuja joutuu keskeyttämään tapahtuman jonkin syyn takia, ei Eerikkilä ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen tapahtuman hintaa asiakkaalle. Tapahtumahinnasta ei tehdä osahyvityksiä, eikä esimerkiksi yhden päivän tapahtumahintaa ole määritelty erikseen. Sitoutuminen koko tapahtuman ajaksi on tärkeää koulutusprosessin onnistumisen kannalta. Seura on hakuvaiheessa sitoutunut 100%:sti osallistumaan kahden vuoden ajan tapahtumiin. Mikäli joukkue ei pysty osallistumaan jostain syystä (Force Majeure) tapahtumaan, niin peruutusmaksu katsotaan tapauskohtaisesti.

Huuhkaja- ja Helmaripolun toiminta on liitetty Palloliiton seuratukiin tasoille 4-5 valituille seuroille.

MyEWay-palvelun käyttö on tasoille 4-5 osallistuville seuroille maksuton. Halukkaille tason 1-3 seuroille on tulossa oma hinnoittelumalli myöhemmin.

Kuinka monta osallistujaa tapahtumaan voi osallistua?

  • U10, U11, U12 ja U13 tytöt: maksimissaan 16 pelaajaa ja 3-5 valmennustiimin jäsentä
  • U13 pojat, U14 ja U15: maksimissaan 22 pelaajaa ja 3-5 valmennustiimin jäsentä

Noudatamme maksimipelaajamäärissä kilpailujärjestelmän sääntöjä. Maksimipelaajamäärät ovat kaikille samat eikä niissä ei ole joustonvaraa.

Miten lisään osallistujat Lyyti-linkille?

Tästä löydät tarkat ohjeet osallistujien lisäämiseen.

Miksi ryhmämme majoittuu Tammela-rakennuksessa?

Isoissa urheilutapahtumissa majoitamme osallistujat lähtökohtaisesti aina Tammela-rakennuksessa. Mikäli Tammelan majoituskapasiteetti ei riitä kaikille osallistujille, voidaan osa heistä majoittaa poikkeuksellisesti muihin majoitustiloihin, kuten hotelliin tai lomahuoneistoihin.

Voinko korottaa ryhmäni majoituksen hotelliin tai huoneistoihin?

Halutessasi voit korottaa ryhmäsi majoitusluokkaa lisämaksua vastaan, mikäli haluamassasi majoitusluokassa on tilaa. Majoitusluokan korotuksen hinnat ovat:

Hotellin uusi puoli                  24 € / hlö / tapahtuma
Huoneistot ja huvilat             44 € / hlö / tapahtuma

Koska Tammela-rakennusta uudistetaan?

Tammela-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu on käynnistetty ja työt toteutetaan vuosina 2023-24. Keräämme tällä hetkellä palautetta ja toiveita peruskorjaukseen liittyen. Voit kertoa omat toiveesi täällä.

Suurin osa Tammela-rakennuksen sängyistä sekä kaikki petivaatteet ja peitot uusittiin vuodenvaihteessa 2021-22.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Eerikkiläläinen esittäytyy: Valokuvausta harrastava Minna kertoo huumorin olevan tärkeä osa...

01.12.2022 | Työpaikat, Uutinen

Joulun ja uudenvuoden poikkeavia aukioloaikoja

30.11.2022 | Uutinen, Yleinen