MAAJOUKKUETIE-toiminnan uudistukset 2021 – yleisimmät kysymykset ja vastaukset

04.03.2021

PÄIVITETTY 9.5.2022

­Kokosimme alle listan kysymyksiä ja vastauksia päivitettyyn MAAJOUKKUETIE-toimintaan liittyen:

Minkälainen on Salibandyliiton MAAJOUKKUETIE ja mitkä ovat toiminnan tavoitteet?

Salibandyliiton pelaajapolku, MAAJOUKKUETIE-toiminta, on suunnattu 13–18-vuotiaiden tavoitteelliseen kilpaurheiluun ja sen tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisten seurojen pelaajakehitystä sekä valmentajien osaamisen kehittymistä.

Toimintaan haetaan mukaan yhteistyöseuroja, jotka sitoutuvat toimintaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. MAAJOUKKUETIE-toimintaan valitaan yhteistyöseurojen lisäksi United-joukkueet. Ne koostuvat ikäluokkansa niistä parhaista pelaajista, joiden seurajoukkueet eivät ole mukana toiminnassa. Näin varmistetaan, että MAAJOUKKUETIE-toimintaan saadaan mukaan sekä maan parhaat seurat että yksilöt.

MAAJOUKKUETIE-toiminta koostuu seurakohtaisesta toiminnanohjauksesta, valmentajien ja valmennuspäälliköiden koulutuksista sekä Eerikkilässä pidettävistä MAAJOUKKUETIE-tapahtumista, joissa keskitytään erityisesti peliin ja pelin kehittämiseen huippusalibandyn lähtökohdat ja seurakohtaiset tarpeet huomioiden.

Mitkä ovat MAAJOUKKUETIE-toiminnan painopisteet kaudella 2021-23?

Toukokuussa alkavalla kaksivuotiskaudella painopisteenä on seurakohtaisten valmennusprosessien tukeminen seuran nykytilanne ja lähiajan tavoitteet huomioiden. Toiminnan tulokset näkyvät seuran pelaajien, valmentajien ja koko seuran valmennuslinjan kehittymisenä ja menestymisenä.

Miten seurakohtaisuus tulee näkymään toiminnassa?

Isoin juttu on kehittää sisältöä niin, että päivittäistä seuravalmennuksen tasoa on mahdollista nostaa. Seurakohtaisuuden kautta on mahdollista tarjota enemmän tukea ja yhdessä varmistaa, että tarjotut työkalut menevät käytäntöön.

Mitä tarkoittaa E.Way -filosofia MAAJOUKKUETIE-toiminnassa?

MAAJOUKKUETIE toteutetaan Eerikkilän kehittämän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti. E.Way koostuu kuudesta osa-alueesta (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, taito, ravinto ja palautuminen), joiden optimaalinen taso on hyvinvoinnin ja menestymisen taustalla (kuva 1).

E.Way perustuu vuosien aikana kerättyyn dataan ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. E.Way -filosofiassa edetään tilanneanalyysin kautta tavoitteiden asetteluun, suunnitelmien tekemiseen, toteutukseen ja kehittymisen seurantaan. Prosessin aikaiset onnistumiset ja kehittyminen antavat energiaa ja uskoa matkalla kohti tavoitteita.

Salibandyliiton MAAJOUKKUETIE-toimintaa halutaan tehdä tunnetuksi sen kehittävästä ja kannustavasta toimintamallista, tavoitteellisen huippu-urheilun vaatimukset kuitenkin huomioiden.

Yksilön parhaan mahdollisen potentiaalin saavuttaminen edellyttää viisasta valmennusta. Tähän liittyvät myös E.Wayn eri osa-alueet. Kovan vaatimustason ja samalla onnistumisten esille nostamisen on oltava tasapainossa arjen toiminnassa.

Mitkä ikäluokat ovat mukana?

Seuraavalla toimintakaudella MAAJOUKKUETIE-toiminnassa ovat mukana tytöissä ikäluokat T14 ja T16 sekä pojissa ikäluokat P13, P14 ja P15. Näihin ikäluokkiin haetaan myös yhteistyöseuroja.

Tyttöjen T18 sekä poikien P16 ja P18 -ikäluokat toteutetaan Salibandyliiton johdolla. Näissä ikäluokissa ei siis haeta yhteistyöseuroja, vaan maajoukkuevalmentajat valitsevat maajoukkue-ehdokkaat tapahtumiin. MAAJOUKKUETIE-tapahtumat toimivat näin keskeisinä pelaajatarkkailutapahtumina, joiden pohjalta valitaan U16- ja U19-maajoukkueryhmät.

Minkälaisia koulutuksia toimintaan kuuluu?

MAAJOUKKUETIE-toiminnan seuraava kaksivuotiskausi on suunniteltu kokonaisuudeksi, jossa tapahtumat ja koulutukset tukevat luontevasti toisiaan sekä etenevät aiempaa tiheämmin ja pienemmissä kokonaisuuksissa.

Valtaosa koulutuksista toteutetaan verkossa. Näin Eerikkilässä pidettävissä tapahtumissa voidaan keskittyä yhä enemmän peliin ja pelin kehittämiseen huippusalibandyn lähtökohdat ja seurakohtaiset tarpeet huomioiden.

Koulutukseen liittyvä toinen merkittävä uudistus on seuran päivittäisvalmennuksen toiminnanohjaus ja sen kehittäminen Eerikkilän ja Salibandyliiton asiantuntijoiden avulla. Tämän uudistuksen tavoitteena on, että yhä useamman valmentajan toiminta pohjautuu tutkittuun tietoon ja teorioihin omaan toimintaan ja tasoon soveltuen.

Mitä tapahtui FBA:lle?

Salibandyliiton pelaajapolku, MAAJOUKKUETIE, on suunnattu 13–18-vuotiaiden tavoitteelliseen kilpaurheiluun ja sen tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisten seurojen pelaajakehitystä sekä valmentajien osaamisen kehittymistä.

MAAJOUKKUETIE-toiminnan sisältökonseptin uudistuksen yhteydessä Eerikkilä ja Salibandyliitto päättivät selkiyttää myös konseptin nimeä. Tämän takia FBA jätettiin nimestä pois. MAAJOUKKUETIE on nyt kokonaisuus, joka palvelee entistä kokonaisvaltaisemmin ja yksilöllisemin niin pelaajien, joukkueiden kuin seuravalmennuksen kehittymistä.

Mitä Eerikkilässä pidettävissä MAAJOUKKUETIE-tapahtumissa tehdään?

Yhteistyöseurat kokoontuvat Eerikkilään kolmesti vuodessa. Kahdessa tapahtumassa keskitytään niin kehittymisen seurannan kuin pelien kautta annettavaan palautteeseen. Näissä järjestetään myös peliin ja pelin kehittämiseen liittyviä täydennyskoulutuksia. Kolmas tapahtuma on pelitapahtuma, jonka keskiössä ovat laadukkaat ja kovatasoiset pelit.

Kahden ensimmäisen tapahtuman viimeiset päivät pyhitetään pelaaja-, valmentaja- ja seurakohtaisille palautteille ja sparraamiselle. Tällä pyritään tukemaan jokaisen henkilökohtaista kehittymistä ja tarjoamaan kullekin sopivia toimintatapoja arkeen vietäväksi.

Mitä kehittymisen seurannalla tarkoitetaan?

Kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta -konseptin avulla ohjataan pelaajien, joukkueiden ja seurojen toimintaa kohti heidän tavoitteitaan. Pelaajakehityksen varmistamisen lisäksi keskeistä on seurojen valmentajien ja valmennuspäälliköiden osaamisen lisääminen.

Minkälaisia mittareita kehittymisen seurannalle on?

Eerikkilän E.Way -filosofiaan pohjautuvan konseptin avulla seurataan salibandyssa vaadittavien valmiuksien kehittymistä pelien, erilaisten arviointien ja testien kautta. Lisäksi keräämme tietoa pelaajien harjoittelusta, pelaamisesta sekä kokemuksista.

Tallennamme tiedot yhteiseen tietokantaan, jonka kautta yksittäisen pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä voidaan seurata kaikissa uran vaiheissa. Pitkällä tähtäimellä tiedon keruu antaa mahdollisuuden tulevien suomalaisten huippupelaajien pelaajapolun määrittämiseen.

Mitä, miten ja miksi pelaajia testataan?

Testit ja itsearvioinnit suuntautuvat kokonaisvaltaisen kehittymisen eri osa-alueille (teknis-taktinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen). Kokonaisuuden tueksi kerätään tietoa myös pelaajien harjoittelusta ja pelaamisesta sekä ravinnosta, levosta ja palautumisesta.

Kaikki tapahtumassa kerätty data ja kuvatut pelit tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jossa ne ovat pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden katsottavissa ja hyödynnettävissä niin tapahtuman aikana, kuin sen jälkeenkin.

Lisäksi tulevissa tapahtumissa on mukana vammojen ennaltaehkäisyyn liittyvä kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä pelaajien terveitä harjoituspäiviä ja näin ollen mahdollistaa kehittyminen ja hyvinvointi.

Kahden ensimmäisen tapahtuman viimeiset päivät pyhitetään pelaaja-, valmentaja- ja seurakohtaisille palautteille ja sparraamiselle. Näitä annettuja palautteita ja suosituksia sparrataan yhdessä myös läpi toimintakauden, mm. seurakäyntien ja koulutusten yhteydessä.

Miten kehittymisen seurannan mittareita kehitetään?

Isossa kuvassa suomalaisessa valmennuslinjan kehitystyössä avainasiana on kokonaisvaltaisen valmennuksen eri osa-alueiden sisältöjen kehittyminen sekä erityisesti pelistä johdettujen avainkriteerien ja mittareiden konkretisointi. Tämä luo pohjan arjessa tapahtuvalle pelaajakehitykselle ja valmennusosaamiselle.

Olemmekin käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa pelianalytiikka ja faktoja tämän hetken huippusalibandysta. Tietoa kerätään parhaillaan. Tämän kevään aikana meillä on tarkoitus yhdessä osallistuneiden seurojen (MAAJOUKKUETIE-seurojen vai tutkimukseen osallistuvien seurojen?) kanssa luoda uudet mittarit 13-18 -vuotiaiden pelin mittaamiseen.

Tavoitteenamme on siis luoda huipputason pelianalytiikkaa, josta johdetaan ikäluokkakohtaiset avainmittarit palvelemaan tämän hetken voittavaa pelaamista huipputasolla. Mittareita tulee olemaan aiempaa vähemmän ja ne ovat yksinkertaisia, jotta niitä pystytään arjessa seuraamaan ja niihin pystytään reagoimaan.

Koska haku alkaa ja kuinka kauan seuraava kausi kestää?

MAAJOUKKUETIE-toiminnan toimintakausi kestää kaksi vuotta. Seuraava toimintakausi alkaa toukokuussa 2023. Hakuaika alkaa myöhemmin tänä vuonna.

Mitä eroa on yhteistyöseuralla ja ELITE-yhteistyöseuralla?

Toimintaan voi hakea mukaan myös Elite-yhteistyöseuraksi.

Salibandyliitto ja Eerikkilä ostavat toimintaan valituilta Elite-yhteistyöseuroilta valmennuspäällikön työpanosta, mikä kohdentuu valmennuksen sisällön kehitystyöhön seuran omassa toimintaympäristössä sekä yhdessä sovitulla tavoitteilla ja sisällöillä suomalaisen salibandyn kehitystyöhön.

Lisäksi seuralla on mahdollisuus osallistua Salibandyliiton johtamaan P16-ikäluokan valmennustoimintaan. Tässä yhteistyössä valitusta Elite-yhteistyöseurasta nimetään P16-joukkueen päävalmentaja MAAJOUKKUETIE-toimintaan. Valinta tehdään yhteistyössä Salibandyliiton huippu-urheilusektorin toimihenkilöiden sekä P16-valmennusryhmän kanssa. Päävalmentajatehtävästä maksetaan Elite-yhteistyöseuralle erillinen korvaus.

Elite-yhteistyön tavoitteena on mm. tuoda lisäarvoa toiminnassa mukana olevien seurojen, Salibandyliiton ja Eerikkilän yhteiseen toimintaan, kehittää seuran valmennustoiminnassa olevia prosesseja sekä tehostaa valmennustoiminnan ja -prosessien sähköistä dokumentointia seuran urheilutoiminnan johtamisessa ja kehitystyössä.

Minkälaiset kriteerit yhteistyöseuroille on?

Valintakriteereissä huomioidaan mm. kilpailumenestys, seuran valmennusjärjestelmä ja pelaajapolku, pää- ja puolipäivätoimisten työntekijöiden määrä, tavoitteelliseen pelaajakehitykseen vaadittavat olosuhteet sekä seuran toimintatavat ja talous.

Toimintaan otetaan mukaan suhteellisen isot määrät pelaajia, esimerkiksi P13-14 -ikäluokissa jopa 350 poikaa. P16-vaiheessa toimintaan mahtuu 200 poikaa ja P18-vaiheessa 160 poika. Tytöillä vastaavat määrät ovat T14 ja T16-ikäluokissa 150 tyttöä ja T18-vaiheessa 100 tyttöä.

Salibandyliiton yhtenä strategisena tavoitteena ovat elinvoimaiset seurat ja vielä parempi pelaajatuotanto. Tämä puoltaa myös MAAJOUKKUETIE-toiminnan osallistujamääriä. Haluamme tarjota toiminnan myötä mahdollisimman monella seuralle työkaluja pelaajakehitystyöhön.

Mitä MAAJOUKKUETIE-toiminta maksaa?

 1. Yhden MAAJOUKKUETIE-tapahtuman hinta on 165 € / hlö sisältäen turnauksen, testit, toiminnanohjauksen, koulutuksen, majoituksen ja täysihoidon 3 päivää, 2 yötä (2 x aamupala, 3 x lounas, 2 x päivällinen, 2 x iltapala/välipala).  Majoituksissa on liinavaatteet ja pyyheliinat. Mahdolliset lisäruokailut laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.
 2. Valmentajakoulutuksen hinta 350 € / joukkue / vuosi. Joukkuekohtainen osallistumismaksu mahdollistaa koko valmennustiimin osallistumisen vuosittaiseen koulutusprosessiin. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö / tapahtuma.
 3. Valmennuspäällikkö-koulutuksen hinta on 450 € / seura / vuosi. Seurakohtainen osallistumismaksu mahdollistaa useammankin valmennuspäällikön osallistumisen vuosittaiseen koulutusprosessiin*. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö / tapahtuma. Valmennuspäälliköiden on mahdollista tulla tapahtumaan erillisellä hinnalla (1 pv = 45 €, 2 pv = 115 €) ilmoittamalla asiasta etukäteen suoraan Sari Kytäjälle (sari.kytaja@eerikkila.fi).
 4. Majoitus ensisijaisesti Tammela-rakennuksessa 2-5 hengen huoneissa. Mikäli Tammelan majoituskapasiteetti ei riitä, voidaan vieraita poikkeuksellisesti majoittaa muihin rakennuksiin.
 5. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 35 € / hlö / vrk. Lisäksi voit halutessasi korottaa ryhmäsi majoitusluokkaa lisämaksua vastaan, mikäli haluamassasi majoitusluokassa on tilaa. Majoitusluokan korotuksen hinnat ovat:
  1. Hotellin uusi puoli 24 € / hlö / tapahtuma
  2. Huoneistot ja huvilat 44 € / hlö / tapahtuma
 6. Majoitushuoneet saa käyttöön klo 15.00. Huoneiden luovutus on lähtöpäivänä klo 11.00. Kun huoneet eivät vielä tai enää ole ryhmäsi käytössä, saa joukkue oman lukittavan pukuhuoneen. Muina aikoina käytössä ovat talon yleiset avoimet pukuhuoneet.
 7. Jos osallistuja joutuu keskeyttämään tapahtuman jonkin syyn takia, ei Eerikkilä ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen tapahtuman hintaa asiakkaalle. Tapahtumahinnasta ei tehdä osahyvityksiä, eikä esimerkiksi yhden päivän tapahtumahintaa (pl. valmennuspäällikkö) ole määritelty erikseen. Sitoutuminen koko tapahtuman ajaksi on tärkeää koulutusprosessin onnistumisen kannalta. Seura on hakuvaiheessa sitoutunut 100%:sti osallistumaan kahden vuoden ajan tapahtumiin. Mikäli joukkue ei pysty osallistumaan jostain syystä (Force Majeure) tapahtumaan, niin peruutusmaksu katsotaan tapauskohtaisesti.
 8. MyEWay-tietopalvelun käyttö on maksutonta MAAJOUKKUETIE-toiminnassa mukana oleville joukkueille sekä United-toiminnassa mukana oleville pelaajille.

*) Kansainvälisen pelitapahtuman majoitus-, ruokailu- ja matkakulut omakustanteiset, eivät sisälly yllä mainittuihin hintoihin.

Kuinka monta osallistujaa tapahtumaan voi osallistua?

Tapahtumissa joukkueen pelaaja- ja valmentajamäärä: 15–22 pelaajaa ja 3–5 valmennustiimin jäsentä (sisältää seuran valmennuspäällikön).

Miten osallistujat ilmoitetaan Lyyti-linkillä?

Katso tarkka ohje ilmoittamiseen tästä.

Onko Tammela-rakennukseen tulossa remonttia?

Tammela-rakennuksen peruskorjauksen remontin suunnittelu on käynnistetty ja työt toteutetaan vuosina 2023-24. Keräämme tällä hetkellä palautetta ja toiveita peruskorjaukseen liittyen. Voit kertoa omat toiveesi täällä. Suurin osa Tammela-rakennuksen sängyistä sekä kaikki petivaatteet ja peitot uusittiin vuodenvaihteessa 2021-22.

MAAJOUKKUETIE Salibandyliitto ja Eerikkilä

MAAJOUKKUETIE 2021-2023

Päivitetty MAAJOUKKUETIE huomioi yhä paremmin seurakohtaiset tarpeet.

MAAJOUKKUETIE Eerikkilä

MAAJOUKKUETIE-toiminnan sisällöt ja vuosikello

Tutustu tarkemmin toiminnan sisältöihin ja aikatauluihin.

Salibandyn MAAJOUKKUETIE-seurat valittu – Unite...

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Eerikkiläläinen esittäytyy: Valokuvausta harrastava Minna kertoo huumorin olevan tärkeä osa...

01.12.2022 | Työpaikat, Uutinen

Joulun ja uudenvuoden poikkeavia aukioloaikoja

30.11.2022 | Uutinen, Yleinen