MYEERIKKILÄ-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1 PALVELUN TARKOITUS JA KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

MyEerikkilä-palvelu (”Palvelu”) on Palloilu Säätiö / Eerikkilän Urheiluopiston (”Palvelun tarjoaja”) tarjoama ja ylläpitämä sähköinen palvelu, joka on tarkoitettu pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden kokonaisvaltaiseen kehittymisen ja oppimisen seurantaan sekä tukemiseen. Palvelua voidaan käyttää koko seuran valmennusjärjestelmän kehittämisen ja toteuttamisen työkaluna. Palvelussa on työkaluja kehittymisen seurantaan, pelaaja- ja valmentaja-arviointeihin, harjoittelun suunnitteluun ja seurantaan, videovalmennukseen, kommunikointiin sekä oppimis- ja koulutusprosessien toteutukseen.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palvelun tarjoajan ja Palvelun käyttäjien (”Käyttäjä(t)”) välillä Palvelun käyttöön. Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä nämä käyttöehdot painamalla ”hyväksyn käyttöehdot” -painiketta ja/tai käyttämällä Palvelua. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö välittömästi ja palauttaa mahdollisesti saamansa Palvelun käyttäjätunnukset Palvelun tarjoajalle.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy myös henkilötietojensa käsittelyn käyttöehtojen kohdan 5 mukaisesti. Käyttäjä ymmärtää, että Palvelussa voidaan käsitellä hänen henkilötietojaan näiden käyttöehtojen ja rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttäjän suostumuksella Palvelussa voidaan käsitellä myös Käyttäjän terveydentilaa koskevia tietoja (ks. tarkemmin kohta 5.3.2).

Mikäli Käyttäjä on alle 18-vuotias, edellyttää Palvelun käyttö lisäksi Käyttäjän huoltajan suostumusta. Alle 18-vuotias Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua ilman huoltajan suostumusta ja Palvelun tarjoajalla on oikeus välittömästi poistaa tällaisen Käyttäjän käyttäjätunnukset ja irtisanoa Palvelun käyttöoikeus, mikäli huoltajan suostumusta ei ole saatu tai mikäli huoltaja peruuttaa antamansa suostumuksen ilmoittamalla tästä kirjallisesti Palvelun tarjoajalle.

2 KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS JA VOIMASSAOLO

Käyttäjä saa Palveluun rajatun henkilökohtaisen käyttöoikeuden kohdassa 1 (Palvelun tarkoitus ja käyttöehtojen soveltaminen) kuvatussa tarkoituksessa, Palvelun käyttöliittymän ja ominaisuuksien kulloinkin normaalikäytössä mahdollistamalla tavalla. Käyttöoikeutta ei saa jakaa tai luovuttaa muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille ilman Palvelun tarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Käyttäjän saama käyttöoikeus Palveluun on voimassa niin kauan kuin yhteistyö Käyttäjän ja Palvelun tarjoajan välillä jatkuu, jollei käyttöoikeutta ole irtisanottu Palvelun tarjoajan toimesta.

3 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Käyttäjä vastaa omalta osaltaan Palvelun käytöstä ja Palvelun käytön yhteydessä Palvelun tarjoajalle tai muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista.

Käyttäjän saamat Palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnuksia huolellisesti. Jos käyttäjätunnukset katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Palvelun tarjoajan asiakaspalveluun. Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. Palvelun tarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että käyttäjätunnukset ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet.

4 IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muun soveltuvan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki immateriaalioikeudet ovat Palvelun tarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla.

Käyttäjä saa Palveluun vain kohdan 2 mukaisen rajatun käyttöoikeuden. Palvelun tai sen sisällön saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen Palvelusta, sen sisällöstä tai niiden osasta ilman Palvelun tarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Tallentamalla tietojaan tai aineistojaan Palveluun Käyttäjä myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille Palvelun Käyttäjille näiden käyttöehtojen mukaiset oikeudet Palveluun tallentamiensa aineistojen käyttöön näiden käyttöehtojen mukaisesti. Aineiston immateriaalioikeudet säilyvät muilta osin Käyttäjällä.

5 KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

5.1 YLEISTÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ PALVELUSSA

Palvelussa käsitellään Käyttäjän henkilötietoja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Hyväksymällä nämä käyttöehdot ja/tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn näissä käyttöehdoissa määritellyn tietosuojakäytännön ja rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttäjän tiedot on tallennettu Palvelun käyttäjärekisteriin.

5.2 MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Palvelun tarjoaja voi käsitellä tietoja näiden käyttöehtojen mukaisesti Palvelun toteuttamiseksi ja tarjoamiseksi Käyttäjille. Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjien tietoja Palveluun liittyvään kehitys-, tutkimus ja tuotekehitystarkoitukseen ja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Palvelun tarjoaja voi myös käsitellä ja julkaista Käyttäjien tietoihin perustuvia koonti- ja tilastotietoja nimettöminä siten, että yksittäistä Käyttäjää ei voida näiden tietojen perusteella tunnistaa.

Palvelun tarjoaja voi lisäksi käsitellä Käyttäjän tietoja Käyttäjän kehityksen myöhempään seurantaan Käyttäjän antamalla suostumuksella (ks. kohta 5.7).

Palvelun tarjoajan lisäksi Käyttäjän tietoja voivat käsitellä Käyttäjän roolista riippuen Käyttäjän valmentaja(t), valmennustiimi ja valmennuspäälliköt kohdissa 5.5.2 ja 5.5.3 todetulla tavalla sekä oppimisympäristön tietojen osalta kouluttajat kohdassa 5.5.4 todetulla tavalla.

5.3 MITÄ TIETOJA PALVELUSSA KÄSITELLÄÄN?

5.3.1 NIMI- JA YHTEYSTIEDOT SEKÄ KEHITTYMISEN SEURANTAAN, OPPIMISPROSESSEIHIN JA HARJOITTELUUN JA PELAAMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Kaikista Käyttäjistä tallennetaan Palveluun nimi- ja yhteystiedot sekä syntymäaika. Pelaajista tallennetaan myös palloID/ sporttiID, jolla pelaaja tunnistetaan järjestelmässä.

Pelaaja-roolissa olevilla Käyttäjillä Palveluun tallennettavat tiedot voivat pitää sisällään tietoja harrastushistoriasta, eri osa-alueiden testituloksia (mm. antropometria, fyysiset testit, lajitaidot, yleistaidot, lihastasapaino), kuva- ja videomateriaalia sekä analyyseja Käyttäjän peleistä, itsearviointeja ja kyselyitä liittyen Käyttäjän omaan osaamiseen, harjoitteluun ja pelaamiseen, harjoituspäiväkirjan, pelitilastoja, valmentajan arviointeja Käyttäjästä, Käyttäjän laatimia valmentajien toiminnan arviointeja, muita vastaavia Käyttäjän, valmentajan tai muun osapuolen laatimia arviointeja ja palautteita sekä muita vastaavia Käyttäjän harjoittelua koskevia tietoja.

Valmentaja- ja valmennuspäällikkö -roolissa olevilla Käyttäjillä Palveluun tallennettavat tiedot voivat pitää sisällään itsearviointeja ja kyselyjä, muiden Käyttäjien laatimia arviointeja sekä muita vastaavia valmentajan ja valmennuspäällikön tehtävään liittyviä tietoja.

Palveluun sisältyvää oppimisympäristöä käyttävien Käyttäjien (esim. pelaaja, valmentaja, valmennuspäällikkö tai muu oppimisympäristöä käyttävä Käyttäjä) osalta Palveluun tallennettavat tiedot voivat pitää sisällään oppimisympäristöön liittyviä tehtäviä, testejä, arviointeja ja materiaaleja. Palautettujen tehtävien ja koulutusprosessien arviointeja tallennetaan oppimisympäristöön kouluttajien toimesta.

5.3.2 TERVEYDENTILAA KOSKEVAT TIEDOT

Palvelussa voidaan käsitellä Käyttäjän terveydentilaa koskevia tietoja (kuten tietoja sairastumisista ja loukkaantumisista sekä ruoka-aineallergioista) näissä käyttöehdoissa kuvatun tietosuojakäytännön ja Käyttäjän antaman suostumuksen mukaisesti. Tällaisia tietoja Käyttäjä voi tallentaa Palveluun vain itse tai alaikäisen Käyttäjän osalta Käyttäjä yhdessä huoltajansa kanssa.

Tallentamalla tällaisia tietoja Palveluun ja käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa Palvelun tarjoajalle sekä kohdassa 5.5.2 ja 5.5.3 todetuille henkilöille oikeuden käsitellä näitä tietoja näissä käyttöehdoissa kuvatun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa antamansa suostumus ja poistaa tällaiset tiedot Palvelusta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Palvelun tarjoajalle.

5.4 MISTÄ LÄHTEISTÄ TIEDOT KERÄTÄÄN?

Käyttäjään liittyvää tietoa voidaan kerätä Palveluun sekä Käyttäjän omassa kehittymis-, oppimis-, harjoitus- ja peliympäristössä Käyttäjän valmentajan tai valmennusjohdon toimesta että Eerikkilän Urheiluopistolla (valitut pelaajat, valmentajat, valmennuspäälliköt, joukkueet, seurat) tapahtuvien harjoitteiden, pelien ja testien sekä tapahtumien yhteydessä Eerikkilän urheiluopiston henkilöstön tai opiston palveluntarjoajien toimesta tässä kohdassa 5.4 kuvatusti.

Pelaaja-roolissa olevaan Käyttäjään liittyvää tietoa voivat lisätä Palveluun Käyttäjä itse tai Käyttäjän huoltaja (mm. nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika, itsearvioinnit, harjoituspäiväkirja, loukkaantumistiedot ja muut terveydentilaa koskevat tiedot), Käyttäjän valmentajat ja valmennuspäälliköt (kehittymisen seuranta, harjoitus- ja pelitiedot, pelivideot, arvioinnit), testaajat (kehittymisen seuranta), joukkueenjohtaja (henkilötiedot, harjoitus- ja pelitiedot).

Valmentajaan liittyvää tietoa voi Palveluun syöttää valmentaja itse (nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika, itsearvioinnit), pelaajat (arvioinnit), valmennuspäällikkö (arvioinnit) ja seuran organisaation muut toimihenkilöt (arvioinnit).

Valmennuspäällikköön liittyvää tietoa voi Palveluun syöttää valmennuspäällikkö itse (henkilötiedot, itsearvioinnit), pelaajat (arvioinnit), valmennuspäällikkö (arvioinnit) sekä seuran organisaation muut toimihenkilöt (arvioinnit).

Oppimisympäristöä käyttävien Käyttäjien (pelaaja, valmentaja, valmennuspäällikkö, muu) osalta Käyttäjään liittyvää tietoa voivat Palveluun syöttää lisäksi kouluttajat.

Lisäksi Palvelun tarjoajalla (Eerikkilän Urheiluopiston henkilökunta ja opiston palvelun tarjoajat) on oikeus syöttää Palveluun kaikkiin Käyttäjiin liittyvää tietoa Eerikkilän urheiluopistolla tehtävien leirien, testien, tapahtumien, koulutusten ja muiden suoritteiden yhteydessä (mm. testitulokset).

5.5 KUKA VOI KÄSITELLÄ KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJA?

Palvelun tarjoajan ja Käyttäjän itsensä lisäksi Käyttäjän tietoja voivat käsitellä Käyttäjän roolista riippuen Käyttäjän valmentaja(t), valmennustiimi sekä valmennuspäälliköt kohdissa 5.5.2 ja 5.5.3 todetulla tavalla. Lisäksi oppimisympäristöön liittyviä Käyttäjän tietoja (tehtävät, testit, arvioinnit) voivat käsitellä kouluttaja(t) kohdassa 5.5.4 todetulla tavalla.

Käyttäjä myöntää näille Palvelun muille käyttäjille alla kohdissa 5.5.2 – 5.5.4 todetut käyttöoikeudet Palveluun Käyttäjää koskien tallennettuihin tietoihin. Käyttäjät näkevät omilta sivuiltaan niiden Käyttäjien nimet, jotka näkevät ja voivat käsitellä hänen tietojaan.

Käyttäjät voivat myös itse lisätä Palvelun määrityksien avulla henkilöitä (valmentajia, valmennusjohtajia tai muita määriteltyjä henkilöitä), joilla on oikeus käsitellä hänen tietojaan.

Mikäli Käyttäjä siirtyy toiseen seuraan, siirtyy myös näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus kyseisen seuran valmentajille, valmennusjohdolle ja tukihenkilöille kohtien 5.5.2 ja 5.5.3 mukaisesti. Tässä yhteydessä aiemman seuran käyttöoikeus Käyttäjän henkilötietoihin poistetaan.

5.5.1 KÄSITTELY PALVELUN TARJOAJAN TOIMESTA

Palvelun tarjoaja voi käsitellä Palveluun tallennettuja tietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti näiden käyttöehtojen kohdan 5.2 mukaisessa tarkoituksessa. Palvelun tarjoaja voi ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Palvelun tarjoaja takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5.5.2 PELAAJIEN TIETOJEN KÄYTTÖOIKEUS VALMENTAJILLE, VALMENNUSJOHDOLLE JA TUKIHENKILÖILLE

Pelaaja-roolissa olevan Käyttäjän tietoja pääsevät Palvelussa hänen itsensä ja Palvelun tarjoajan lisäksi katsomaan ja muokkaamaan hänen seuransa valmennuspäällikkö sekä valmennuspäällikön valtuuttamat Käyttäjän joukkueen valmentajat ja valmennustiimi (päävalmentaja, apuvalmentajat, erikoisvalmentajat, fysioterapeutti). Lisäksi Käyttäjällä on oman valintansa mukaan mahdollisuus sallia myös muille valmentajille oikeudet nähdä hänen tietojaan.

5.5.3 VALMENTAJIEN JA VALMENNUSPÄÄLLIKÖIDEN TIETOJEN KÄYTTÖOIKEUS

Valmentaja-roolissa olevan Käyttäjän tietoja pääsee Palvelussa hänen itsensä ja Palvelun tarjoajan lisäksi katsomaan ja muokkaamaan hänen seuransa valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikön tietoja Palvelussa pääsee katsomaan Palvelun tarjoajan lisäksi vain valmennuspäällikkö itse.

5.5.4 OPPIMISYMPÄRISTÖN TIETOJEN KÄYTTÖOIKEUS

Oppimisympäristöä käyttävän Käyttäjän oppimisprosessiin liittyviä tietoja pääsee Palvelussa hänen itsensä ja Palvelun tarjoajan lisäksi katsomaan ja muokkaamaan hänen kouluttajansa.

5.5.5 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE

Palvelun tarjoaja ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun Käyttäjän henkilötietoja kolmansille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

Palvelun tarjoaja voi luovuttaa Käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli Käyttäjä on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa.

Palvelun tarjoaja voi luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Palvelun tarjoaja voi luovuttaa tietoja myös tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

5.6 MITEN HENKILÖTIEDOT SUOJATAAN?

Palvelun tarjoaja käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä mahdollisten alihankkijoiden huolellinen valinta.

5.7 MITEN KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Palvelun tarjoaja säilyttää käyttäjän tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5.2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä antaa näin ollen Palvelun tarjoajalle suostumuksen Käyttäjää koskevien tietojen säilyttämiseen Käyttäjän kehityksen myöhempää seurantaa varten myös sen jälkeen kun Käyttäjä ei enää ole Palvelun aktiivinen käyttäjä. Säilytysaikaa ei ole rajoitettu.Käyttäjä voi peruuttaa antamansa tällaista myöhempää säilytystä koskevan suostumuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Palvelun tarjoajalle.

6 PALVELUN TARJOAJAN VASTUU PALVELUSTA JA OIKEUS KESKEYTTÄÄ PALVELUN TARJOAMINEN

Palvelun tarjoaja toteuttaa ja tarjoaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun tarjoaja ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai häiriötöntä saatavuutta. Palvelun käytössä voi esiintyä katkoja ja Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjonta tilapäisesti Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden tai muun vastaavan syyn johdosta ilman korvausvelvollisuutta Käyttäjälle.

Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista tai tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai muista vastaavista Palvelun toimintahäiriöihin liittyvistä vahingoista. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat Palvelun tarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.

7 KÄYTTÄJÄN VASTUU PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Käyttäjä vastaa omalta osaltaan Palvelun käytöstä ja käytön yhteydessä Palvelun tarjoajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista. Käyttäjä vastaa Palveluun tallentamistaan tiedoista ja aineistoista, niiden oikeellisuudesta sekä siitä, että hänellä on oikeus tallentaa kyseiset tiedot ja aineistot Palveluun, eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai muita suojattuja oikeuksia. Mikäli Käyttäjällä on oikeus käsitellä muiden Käyttäjien tietoja, vastaa Käyttäjä lisäksi tällaisesta tietojen käsittelystä ja sen asianmukaisuudesta.

8 MUUTOKSET PALVELUSSA JA PALVELUN TAI SEN OSAN LOPETTAMINEN

Palvelun tarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen ja/tai sen tarjoaminen Käyttäjälle osittain tai kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta Käyttäjälle. Mikäli Palvelun tarjoaja lopettaa Palvelun tarjoamisen kokonaisuudessaan, tulee Palvelun tarjoajan huolehtia Käyttäjän tietojen asianmukaisesta ja tietoturvallisesta hävittämisestä.

9 VASTUUNRAJOITUS

Palvelun tarjoajan enimmäisvastuu välittömistä vahingoista on enintään 100 euroa. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle mistään välillisistä vahingoista. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja.

10 YLIVOIMAINEN ESTE

Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelun tarjontaan liittyvien sopimusvelvoitteidensa ja sitoumuksiensa viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä, jos viivästyminen tai suorittamatta jättäminen aiheutuu tapahtumista, laiminlyönneistä tai onnettomuuksista, joiden vaikutusta Palvelun tarjoaja ei voi ilman kohtuutonta vaikeutta tai kustannuksia välttää, voittaa tai kiertää.

11 MUUT EHDOT

11.1 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palvelun käyttöön liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjä voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

11.2 KÄYTTÖEHTOIHIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja. Mikäli käyttöehtojen muutoksella on vaikutusta Käyttäjän oikeuksiin tai velvollisuuksiin, käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun yhteydessä.