Rekisteriseloste

(Henkilötietolaki (1050/2018) 10 §)

1. Rekisterinpitäjä

Eerikkilän Urheiluopisto / Palloilu Säätiö ja Palvelut Oy

Eerikkilän Urheiluopisto
Urheiluopistontie 138
31370 Eerikkilä

p. 0201 108 200

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Järvinen

Eerikkilän Urheiluopisto
Urheiluopistontie 138
31370 Eerikkilä

tietosuoja@eerikkila.fi

3. Rekisterin nimi

Eerikkilän verkkosivujen rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

-palvelun toteuttaminen,
-asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
-asiakaspalvelun ja palveluntarjoajan toiminnan kehittäminen,
-analysointi ja tilastointi,
-asiakasviestintä,
-markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

-nimi- ja yhteystiedot
-yrityksen tai seuran yhteystiedot
-syntymäaika ja sukupuoli
-allergiat
-koulutus-, harraste-, ja työhistoriatietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

-käyttäjältä itseltään tai tämän huoltajalta tai muulta edustajalta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi lisäksi luovuttaa käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla sekä tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

8. Tietojen siirto EU:n tau ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

10. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolelta ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

11. Tarkastus- ja korjausoikeis sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.